സ്ഥാനാർഥിയുടെ സൗന്ദര്യം വോട്ടിങ്ങിനെ സ്വാധീനിക്കുമോ?

മുരളി തുമ്മാരുകുടി “സ്ഥാനാർഥിയുടെ സൗന്ദര്യം നിങ്ങളുടെ വോട്ടിങ്ങിനെ സ്വാധീനിക്കുമോ?” എന്ന് നേരിട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ “ഒരിക്കലും ഇല്ല” എന്നേ ആളുകൾ മറുപടി പറയൂ. ചിലർക്ക് ദേഷ്യം വന്നൂ

Read more

മൂന്നാർ വിവാദത്തിൽ എസ് രാജേന്ദ്രൻ

സബ് കളക്ടർ ഇരിക്കുന്ന സിവിൽ സ്റ്റേഷനും അവർ താമസിക്കുന്ന വീടും എൻഒസിയും പഞ്ചായത്ത് അപ്രൂവലും ഒക്കെ വാങ്ങിയാണോ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്? സർക്കാർ ഭൂമി സർക്കാർ തന്നെ കയ്യേറി എന്ന

Read more